دوره های مربوط به ساخت بازیهای کامپیوتری

دوره های مربوط به ساخت بازیهای کامپیوتری

  • آموزش تصویرگری برای متون تاریخی (مرحله بندی بازی‌ها)

    نمره 4.50 از 5
    ۹۰۰ هزار تومان

    Swift is one of the fastest growing programming language and is now the most preferred technology for iOS and Mac Development. We at Eduonix have crafted a course to meet the growing demand of Quality Swift Programming for both beginners and Intermediate developers.